HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.92 08 กรกฎาคม 2559
11:02:00 น.
เปิดไม่ติด เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 550.00
พจนีย์ 1402 สำนักการช่าง 192.168.13.214 07 กรกฎาคม 2559
16:57:00 น.
ปริ้นผ่านระบบ ไม่ได้ เครื่องค้างบ่อย เครื่องช้า มีไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาววรางคณา วรราช 0844006438 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.11.6 07 กรกฎาคม 2559
10:15:00 น.
ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.อภิชญา ดาทุมมา 0875564125 สำนักการคลัง 192.168.11.165 06 กรกฎาคม 2559
11:56:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ เครื่องพิมพ์ Network add printer ปรับปรุง Software 0.00
จริยา 0844049957 สำนักการศึกษา 192.168.14.63 05 กรกฎาคม 2559
12:29:00 น.
หาปริ้นเตอร์ไม่เจอ แชร์เตรื่องปริ้นเตอร์ 192.168.11.59 แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
โกวิทย์ กุลวิเศษ - สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 04 กรกฎาคม 2559
10:03:00 น.
ขอลงโปรแกรม spss ติดตั้ง spss ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา 043225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 30 มิถุนายน 2559
10:09:00 น.
เปิดเครื่องครั้งแรกหน้าจอจะมีตารางซ้อน ประมาณ 3-4 ชั้น ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.จุฑามาศ สีนาม 0844006438 สำนักการศึกษา 192.168.14.74 29 มิถุนายน 2559
14:30:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ ของเดิมเป็น XP ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ฤทัยรัตน์ แผนทอง 0810510528 สำนักการศึกษา 192.168.14.73 29 มิถุนายน 2559
14:19:00 น.
เข้าใช้งาน โปรแกรมไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางนภกช สาคร 0810510528 สำนักการศึกษา 192.168.14.69 29 มิถุนายน 2559
10:41:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายอาทิตย์ ยอดสง่า 0847569542 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.57 28 มิถุนายน 2559
15:38:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด มีเสียงร้อง ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
ปิยดา 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 28 มิถุนายน 2559
14:12:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ ปลั๊กเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นายโกวิทย์ กุลวิเศษ 0941903332 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 27 มิถุนายน 2559
16:40:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ เฟืองแตก รอเปลี่ยนอะไหล่ ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ภนิดา ชัยมูล 0847569542 สำนักการศึกษา 192.168.14.54 23 มิถุนายน 2559
16:32:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ network ใช้ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางผกาสร ไขกัณหา 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.73 23 มิถุนายน 2559
16:31:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางธนวรรณ สุมนเมธี 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.111 22 มิถุนายน 2559
11:29:00 น.
บูต วน เครื่องดับเอง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ชลันดา 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.168 21 มิถุนายน 2559
16:45:00 น.
ลง add driver printer add printer network ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.169 21 มิถุนายน 2559
16:44:00 น.
ลง add driver printer add printer network ปรับปรุง Software 0.00
สุเมธ 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.110 21 มิถุนายน 2559
11:53:00 น.
cpu มีอาการเสียงดัง พัดลมระบายความร้อนเสียเปลี่ยน ปรับปรุง Software 100.00
ประไพศรี 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.245 21 มิถุนายน 2559
10:43:00 น.
Error loading operating system ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น