HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสุภาพร สุรัตพิพิธ 0849685742 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.229 08 มิถุนายน 2560
17:01:00 น.
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ติดตั้ง driver printer ปรับปรุง Software 0.00
สมถวิล เผียวไชย 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.151 06 มิถุนายน 2560
15:51:00 น.
ลงโปรแกรม รับชำระภาษีไม่ได้ เช็ค IP Address ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 0844006438 สำนักการคลัง 192.168.11.151 02 มิถุนายน 2560
11:12:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
นส.ชัชนก สมจิตต์ 043-221667 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.179 02 มิถุนายน 2560
09:08:00 น.
หมายเลขผลิตภัณฑ์ microsoft office ไม่มีสิทธิ์การใช้งานค่ะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0847569542 สำนักการคลัง 192.168.11.150 01 มิถุนายน 2560
15:24:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
วราลักษณ์ 0868577929 สำนักการคลัง 192.168.11.83 01 มิถุนายน 2560
11:30:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 สำนักการคลัง 192.168.11.186 01 มิถุนายน 2560
10:56:00 น.
ระบบ LAN เข้าไม่ได้มองไม่เห็นเครื่องอื่น เช็ค IP ปรับปรุง Hareware 0.00
ชุติมา โพธินาม 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.151 01 มิถุนายน 2560
10:10:00 น.
เครื่องดับเอง เปิดไม่ขึ้นคะ แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
พูลทรัพย์ ศรีเศษ 0813694425 สำนักการคลัง 192.168.11.135 31 พฤษภาคม 2560
17:07:00 น.
ต้องการย้ายข้อมูลเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ ถ่ายโอนข้อมูล ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิศรา 0896202267 สำนักการคลัง 192.168.11.84 31 พฤษภาคม 2560
14:47:00 น.
ดึงข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ ถ่ายโอนข้อมูล ปรับปรุง Software 0.00
dsfsdfsd 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 30 พฤษภาคม 2560
17:54:00 น.
fdsfsd ทดสอบ ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชาชัช สายเมธางกุร 0858513017 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.186 30 พฤษภาคม 2560
11:46:00 น.
ไม่สามารถปริ๊นเอกสาร มีคำสั่งค้าง ลบคำสั่งค้าง ปรับปรุง Software 0.00
นางจรัญญา งามโรจน์ 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.92 29 พฤษภาคม 2560
18:27:00 น.
ติดไวรัส ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0878766128 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 29 พฤษภาคม 2560
15:32:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
นายพิสุทธิ์ สารบรรณ 0868530411 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.21 29 พฤษภาคม 2560
12:42:00 น.
มีไวรัส ลงโปรแกรม โปรแกรมPhotoshop winamp ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
ว่าที่ ร.ต.หญิงอลิศรา อินไข 0857459492 สำนักการคลัง 192.168.11.94 25 พฤษภาคม 2560
17:37:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สายแลนขาด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวรรณภา เกียงแก้ว 043225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.231 25 พฤษภาคม 2560
17:12:00 น.
คอมเปิดไม่ขึ้น สายสัญญาณจอภาพหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
พรพนา 089-6212075 สำนักการศึกษา 192.168.11.234 25 พฤษภาคม 2560
14:21:00 น.
ปริ้นระบบติดตามฎีกาไม่ได้ ติดตั้ง Plugin e-laas ปรับปรุง Software 0.00
นส.พิศมัย สันหนองเรือ 0810510528 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.119 25 พฤษภาคม 2560
11:38:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายศุภวัตร สาขา 1502 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.31 25 พฤษภาคม 2560
11:05:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น