HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นส.สุนันทา เรือนทิพย์ 0918628927 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.250 12 มิถุนายน 2560
17:36:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ใส่ ip address ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 12 มิถุนายน 2560
17:33:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตได้ ใส่ ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางนงนุช ศรีวรกุล 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.240 12 มิถุนายน 2560
15:07:00 น.
หมายเลขผลิตภัณฑ์ microsoft office หมดอายุค่ะ Actavate office ปรับปรุง Software 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง 0939366465 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 09 มิถุนายน 2560
11:59:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด สายสัญญาณภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสุภาพร สุรัตพิพิธ 0849685742 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.229 08 มิถุนายน 2560
17:01:00 น.
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ติดตั้ง driver printer ปรับปรุง Software 0.00
สมถวิล เผียวไชย 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.151 06 มิถุนายน 2560
15:51:00 น.
ลงโปรแกรม รับชำระภาษีไม่ได้ เช็ค IP Address ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 0844006438 สำนักการคลัง 192.168.11.151 02 มิถุนายน 2560
11:12:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
นส.ชัชนก สมจิตต์ 043-221667 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.15.92 02 มิถุนายน 2560
09:08:00 น.
หมายเลขผลิตภัณฑ์ microsoft office ไม่มีสิทธิ์การใช้งานค่ะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0847569542 สำนักการคลัง 192.168.11.150 01 มิถุนายน 2560
15:24:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
วราลักษณ์ 0868577929 สำนักการคลัง 192.168.11.83 01 มิถุนายน 2560
11:30:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 สำนักการคลัง 192.168.11.186 01 มิถุนายน 2560
10:56:00 น.
ระบบ LAN เข้าไม่ได้มองไม่เห็นเครื่องอื่น เช็ค IP ปรับปรุง Hareware 0.00
ชุติมา โพธินาม 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.151 01 มิถุนายน 2560
10:10:00 น.
เครื่องดับเอง เปิดไม่ขึ้นคะ แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
พูลทรัพย์ ศรีเศษ 0813694425 สำนักการคลัง 192.168.11.135 31 พฤษภาคม 2560
17:07:00 น.
ต้องการย้ายข้อมูลเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ ถ่ายโอนข้อมูล ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิศรา 0896202267 สำนักการคลัง 192.168.11.84 31 พฤษภาคม 2560
14:47:00 น.
ดึงข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ ถ่ายโอนข้อมูล ปรับปรุง Software 0.00
dsfsdfsd 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 30 พฤษภาคม 2560
17:54:00 น.
fdsfsd ทดสอบ ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชาชัช สายเมธางกุร 0858513017 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.186 30 พฤษภาคม 2560
11:46:00 น.
ไม่สามารถปริ๊นเอกสาร มีคำสั่งค้าง ลบคำสั่งค้าง ปรับปรุง Software 0.00
นางจรัญญา งามโรจน์ 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.92 29 พฤษภาคม 2560
18:27:00 น.
ติดไวรัส ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0878766128 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 29 พฤษภาคม 2560
15:32:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
นายพิสุทธิ์ สารบรรณ 0868530411 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.82 29 พฤษภาคม 2560
12:42:00 น.
มีไวรัส ลงโปรแกรม โปรแกรมPhotoshop winamp ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
ว่าที่ ร.ต.หญิงอลิศรา อินไข 0857459492 สำนักการคลัง 192.168.11.94 25 พฤษภาคม 2560
17:37:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สายแลนขาด ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น