HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นส.เมธินี สุดเสนาะ 0849561752 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.43 25 เมษายน 2560
11:12:00 น.
ลง Antivirus ลงโปรแกรม Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐดะนัย 043-221667 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.65 24 เมษายน 2560
14:17:00 น.
ติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.อาภาภรณ์ สุดเสน่ห์ 0844006438 สำนักการศึกษา 192.168.11.231 24 เมษายน 2560
14:06:00 น.
เข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้ ทำการ cHK DSK ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.11.234 24 เมษายน 2560
11:20:00 น.
ปริ้น elass ไม่ได้ ติดตั้ง plugin e-laas ปรับปรุง Software 0.00
วิลมภรณ์ สันเสนาะ 043223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 21 เมษายน 2560
17:12:00 น.
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
อัศรา ไชยนิลวงศ์ 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.99 21 เมษายน 2560
16:51:00 น.
หน้าจอไม่ติด สายจอหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
กัลยามิตร โสมพรมมา 0880358788 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.110.102 21 เมษายน 2560
12:05:00 น.
เครื่องติดไว้รัส เครื่องช้าผิดปกติ สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.110 21 เมษายน 2560
11:24:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่ ลงวินโดว์ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.116 20 เมษายน 2560
14:49:00 น.
จอ Monitor ดับๆ ติดๆ adapter เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ณัฐปฤตา ยอดประทุม 0610305158 สำนักการคลัง 192.168.11.133 20 เมษายน 2560
14:31:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด Power Supply เสีย ปรับปรุง Hareware 450.00
สุรณี บุญจิระสวัสดิ์ 043-225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.104 18 เมษายน 2560
17:18:00 น.
พื้นสีน้ำเงิน แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวเย็น 0956442574 สำนักการศึกษา 192.168.11.59 18 เมษายน 2560
11:36:00 น.
เข้า e-laas ไม่ได้ ติดตั้ง plug-in e-laas ปรับปรุง Software 0.00
นางสาววารุณี โฮชิน 097-3017384 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.248 18 เมษายน 2560
10:24:00 น.
เครื่องติดไวรัส เปิดไฟล์งานไม่ได้ สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง 0897116545 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.10.15 10 เมษายน 2560
14:17:00 น.
ต้องการลงโปรแกรม SPSS ติดตั้งโปรแกรม spss ปรับปรุง Software 0.00
ฉัฐญา แสนพงษ์ 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.96 10 เมษายน 2560
12:10:00 น.
Microsoft Excel ไม่ประมวลผลรวม หรือ สูตรการบวกลบไม่ประมวลผล ติดตั้ง office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุดารัตน์ อนุศักดากุล 043225166 สำนักการศึกษา 192.168.11.51 05 เมษายน 2560
14:20:00 น.
เครื่องมีไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางนิตยา สิมมะลี 0830094838 สำนักการคลัง 192.168.11.202 04 เมษายน 2560
16:29:00 น.
อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้ ปริ๊นไม่ได้ fix ip ปรับปรุง Software 0.00
สรีวรรณ สงวนทรัพย์ 0832903433 สำนักการศึกษา 192.168.11.63 04 เมษายน 2560
15:42:00 น.
สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
พี่โส่ย 0849561752 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 04 เมษายน 2560
10:15:00 น.
ปริ๊นเตอร์ สั่งปริ๊นไม่ออก ล้างหัวพิมพ์ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางนิตยา สิมมะลี 0830094838 สำนักการคลัง 192.168.11.202 03 เมษายน 2560
14:46:00 น.
ต่อสายLAN ติดตุังสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น