HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ภควดี 081-8778992 สำนักการคลัง 192.168.11.176 10 กันยายน 2561
11:18:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 07 กันยายน 2561
10:39:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ 061-6423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.16 07 กันยายน 2561
10:16:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ 061-6423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 07 กันยายน 2561
10:15:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
นันนภา คำำโสกเชือก 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.246 06 กันยายน 2561
10:55:00 น.
ไม่สามารถปริ้นได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 31 สิงหาคม 2561
10:23:00 น.
หน้าจอเป็นสีฟ้า เเข้าระบบไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุจริตรา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.134 27 สิงหาคม 2561
16:48:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0849561752 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 27 สิงหาคม 2561
16:24:00 น.
เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.11.215 27 สิงหาคม 2561
14:16:00 น.
จอปรับไม่ได้ ปรับแสงหน้าจอ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาววรางคณา วรราช 0858513017 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.11.6 24 สิงหาคม 2561
11:52:00 น.
เครื่องค้าง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ชุติมา 097-3189023 สำนักการคลัง 192.168.11.164 20 สิงหาคม 2561
09:48:00 น.
โน๊ตบุ๊คใช้งานไม่ได้คะ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางภาสินี เพียธงษา 1402 สำนักการช่าง 192.168.13.193 17 สิงหาคม 2561
11:03:00 น.
เครื่องช้าใช้การไม่ได้เปิดแล้วค้างเป็นเวลานาน ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วารุณี โฮชิน 0973017384 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.248 15 สิงหาคม 2561
10:55:00 น.
แจ้งสแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 14 สิงหาคม 2561
10:43:00 น.
รบกวนติดตั้งเครื่องปริ้นค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 14 สิงหาคม 2561
10:43:00 น.
รบกวนติดตั้งเครื่องปริ้นค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 14 สิงหาคม 2561
10:43:00 น.
รบกวนติดตั้งเครื่องปริ้นค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญมณี สุยอย 0918672503 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.165 08 สิงหาคม 2561
10:33:00 น.
ชอบค้างบ่อยๆ ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา 0865334215 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 07 สิงหาคม 2561
14:56:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุวรรณณี 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 07 สิงหาคม 2561
14:22:00 น.
boot windows ไม่ขึ้นและภาคจ่ายเสียงไม่ออกเสียบแจ็คเข้าไปแล้วเหมือนมันไม่เข้า ลงโปรแกรมใหม่ การ์ดเสียงเสีย ปรับปรุง Software และ Hareware 300.00
นายณัฐวุฒิ ชูสกุล 0849561752 สำนักการศึกษา 192.168.14.78 06 สิงหาคม 2561
14:23:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น