HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.08-6374-8493

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นิตยา วงศ์ชมภู 084-4098323 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 24 มีนาคม 2560
13:21:00 น.
อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้ ใส่หมายเลข ip ปรับปรุง Software 0.00
พรภวิษย์ 0981018152 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.15.61 23 มีนาคม 2560
08:54:00 น.
อินเตอร์เน้ตใช้งานไม่ได้ ใส่หมายเลข ip ปรับปรุง Software 0.00
กุลิสรา คชรัตน์ 0814718346 สำนักการศึกษา 192.168.14.249 22 มีนาคม 2560
09:46:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ เครื่องฟ้องว่าไม่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
นางภาสินี เพียธงษา 0879445551 สำนักการช่าง 192.168.13.222 21 มีนาคม 2560
09:06:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ram เสีย ปรับปรุง Hareware 1,150.00
นางสาวสุนิสา ศรีจรัญ 043221578 สำนักการช่าง 192.168.13.216 20 มีนาคม 2560
13:19:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติดเลย ram เสีย ปรับปรุง Hareware 1,150.00
ธัญพร เดชนอก 043-224029 สำนักการคลัง 192.168.11.173 20 มีนาคม 2560
08:35:00 น.
ไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0862390185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 15 มีนาคม 2560
15:19:00 น.
เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ เคลียร์ซับหมึก ปรับปรุง Hareware 0.00
นายยุทธภูมิ จำปาแดง 0810510528 สำนักการช่าง 192.168.13. 15 มีนาคม 2560
14:57:00 น.
Windows ใช้งานไม่ได้ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสมร คำพิชชู 0849561762 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.15.52 15 มีนาคม 2560
09:59:00 น.
word สั่งพิมพ์ไม่ได้ ค้าง ลบไฟล์ขยะ ลดขนาดไฟล์ ปรับปรุง Software 0.00
สุดารัตน์ อนุศักดากุล 0816625927 สำนักการศึกษา 192.168.14.45 14 มีนาคม 2560
15:04:00 น.
เข้าระบบ e-lass ไม่ได้ ติดตั้ง plugin java ปรับปรุง Software 0.00
นายพงศ์ศิริ เจริญหล้า 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 14 มีนาคม 2560
15:00:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ เปลียน Ram ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 089-6212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 14 มีนาคม 2560
11:40:00 น.
อาการระบบe-lass ไม่ได้ ติดตั้ง plugin java ปรับปรุง Software 0.00
นส.เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ 0880273714 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.12.52 14 มีนาคม 2560
09:38:00 น.
word ค้าง เม้าส์เสีย เปลี่ยนเม้าส์ ปรับปรุง Hareware 0.00
วราลักษณ์ 0866577929 สำนักการคลัง 192.168.11.84 14 มีนาคม 2560
09:26:00 น.
เปิดเครืองไม่ได้ ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.เยาวลักษณ์ ไชยวงษา 0810510528 กองวิขาการและแผนงาน 192.168.15.74 13 มีนาคม 2560
15:54:00 น.
ลง office2010 ลง office2010 ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 13 มีนาคม 2560
09:48:00 น.
ิอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้คะ fix ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 08 มีนาคม 2560
16:06:00 น.
หน้าจอดำ ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0934290876 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 08 มีนาคม 2560
14:11:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ใส่หมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
บทกร 0835999433 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 08 มีนาคม 2560
08:46:00 น.
ติดตั้งสายแลน คอมพิวเตอร์เครื่้องใหม่ ติดตั้งสายแลน คอมพิวเตอร์เครื่้องใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 0878766128 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 07 มีนาคม 2560
14:06:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น