HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุวรรณี สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.170 24 มิถุนายน 2567
19:23:00 น.
Microsoft Word ใช้งานไม่ไดั Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
สุวรรณี สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.170 24 มิถุนายน 2567
19:23:00 น.
Microsoft Word ใช้งานไม่ไดั Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
ตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.15 24 มิถุนายน 2567
14:15:00 น.
เข้าระบบการใช้งานไมได้ เช็คการทำงาน Microsoft Office และ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
ธงเจิม สุทธิประภา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 24 มิถุนายน 2567
13:05:00 น.
เข้าทำงานในExcel ไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส. ณิชชรีย์ ป่าสนธิ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.243 21 มิถุนายน 2567
13:34:00 น.
Word ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
รินรดา สีหไตร สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 21 มิถุนายน 2567
09:02:00 น.
คอมพิวเตอร์ห้องร้องเรียนใช้ world ไม่ได้ Activate Office , Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.10.15 21 มิถุนายน 2567
08:56:00 น.
Wifi เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง แก้ไขอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ปรับปรุง Hareware 0.00
ห้องร้องเรียน สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 20 มิถุนายน 2567
15:37:00 น.
Window โปรแกรมไมโครซอฟอ้อฟฟืสและระบบวินโด้ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นิลา ป้อมอุ่นเรือน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15. 20 มิถุนายน 2567
10:59:00 น.
ซ่อมคอมค่ะ เข้าเว็บไม่ได้ เปลี่ยนเบราเซอร์เข้าใช้เว็บ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวพัทยา สอนประเทศ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.147 19 มิถุนายน 2567
13:51:00 น.
ปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งปริ้นได้ ไดร์ฟเวอร์เครื่องปริ้นหาย และ ติดตั้งไดร์ฟใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิศรต สำนักสวัสดิการ 192.168.10.12 17 มิถุนายน 2567
14:54:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ ปรับปรุง Software 0.00
วิศรต สำนักสวัสดิการ 192.168.10.12 17 มิถุนายน 2567
14:54:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ เช็คเครื่องปริ้นที่เครื่องแม่ และเชื่อมเครื่องปริ้นที่เครื่องลูก ปรับปรุง Software 0.00
ชาลินี ประเทศไทย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 17 มิถุนายน 2567
12:26:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ Set Printer Network 3 Client ปรับปรุง Software 0.00
ชาลินี ประเทศไทย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 17 มิถุนายน 2567
12:26:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ Set Printer Network 3 Client ปรับปรุง Software 0.00
ชาลินี ประเทศไทย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 17 มิถุนายน 2567
12:26:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ Set Printer Network 3 Client ปรับปรุง Software 0.00
ปวีณา ประเสริฐศรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.83 17 มิถุนายน 2567
10:35:00 น.
Microsoft office ใช้งานไม่ได้ เช็คการทำงาน Office และ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา พันนา สำนักการคลัง 192.168.11.77 17 มิถุนายน 2567
10:09:00 น.
ปริ๊นเอกสารไม่ได้ เช็คเครื่องปริ้นและ Restart Print Sapooler (เครื่องแม่) ปรับปรุง Software และ Hareware 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.123 17 มิถุนายน 2567
10:03:00 น.
คอมช้า เคลียไฟล์ Temp และ DiskCleanUp ตรวจเช็ค IP Address เครื่องคอม ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.10.15 17 มิถุนายน 2567
09:46:00 น.
โปรม office ใช้ไม่ได้ เช็คการทำงาน Office และ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายธงเจิม สุทธิประภา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 14 มิถุนายน 2567
14:53:00 น.
ย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ครับ ย้ายข้อมูลจากเครื่องเดิม ไปเพิ่มที่เครื่องใหม่ ปรับปรุง Software และ Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น