::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นายอดิศักดิ์ อุปัชฌาย์
ตำแหน่ง
ภารโรง
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นายเทอดทูน ชินคำหาร
ตำแหน่ง
ภารโรง
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล น.ส.ณิชกานท์ ประวรรณณา
ตำแหน่ง
ภารโรง
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานโรงเรียน
ชื่อ-สกุล นายนรินทร์ หิรัญไกรลาศ
ตำแหน่ง
แม่ครัว
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน
ชื่อ-สกุล นางสุรภรณ์ คำปู้
ตำแหน่ง
แม่ครัว
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง
ชื่อ-สกุล นางบังอร แกมวิรัช
ตำแหน่ง
ภารโรง
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง
ชื่อ-สกุล นายสุริยนต์ บุตรศรีชา
ตำแหน่ง
ภารโรง
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน