::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-001
ชื่อ-สกุล นางนงนุช ศรีวรกุล
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-002
ชื่อ-สกุล นางดลฤดี ประจักษ์เมือง
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายอำนวยการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-003
ชื่อ-สกุล น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภา
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-004
ชื่อ-สกุล นางนวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายสำนักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายสำนักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-005
ชื่อ-สกุล นายวินัย ศุภรัตน์ภิญโญ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายปกครอง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-006
ชื่อ-สกุล นางสุภาพร สุรัตพิพิธ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-007
ชื่อ-สกุล นางนุชนภา ขันธ์เครือ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-009
ชื่อ-สกุล นางวารุณี มีอนันต์
ตำแหน่งในการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3101-001
ชื่อ-สกุล น.ส.อุตมะรังษี ช่วงชิต
ตำแหน่งในการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3101-002
ชื่อ-สกุล น.ส.ราวดี มูลมาตร
ตำแหน่งในการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมกิจการสภา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3101-003
ชื่อ-สกุล นางฐิติญาพัณ พีระธันยกานต์
ตำแหน่งในการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมกิจการสภา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3101-004
ชื่อ-สกุล น.ส.กนกรจ ชัยนิติกุล
ตำแหน่งในการบริหาร การเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3102-001
ชื่อ-สกุล น.ส.ทิพวรรณ แกล้วกล้าหาญ
ตำแหน่งในการบริหาร การเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3102-002
ชื่อ-สกุล นายนฤพนธ์ สอนบุญมา
ตำแหน่งในการบริหาร การเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3102-003
ชื่อ-สกุล นายพิสุทธิ์ สารบรรณ
ตำแหน่งในการบริหาร การเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3102-004
ชื่อ-สกุล น.ส.มัชฉิมา สุวรรณผา
ตำแหน่งในการบริหาร การเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3102-005
ชื่อ-สกุล นายโกวิท หรีกประโคน
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานแผนและงบประมาณ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3103-001
ชื่อ-สกุล ว่าที่ ร.ทสิทธิพล โสมนัส
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานแผนป้องกันภัย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3103-002
ชื่อ-สกุล นางบัวรินทร์ มาประจักษ์
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานแผนป้องกันภัย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3103-003
ชื่อ-สกุล นายโกวิทย์ กุลวิเศษ
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานกระจายอำนาจ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3103-004
ชื่อ-สกุล นางรัตนา สุขบัว
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานรับฟังความคิดเห็น
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3103-005
ชื่อ-สกุล นางบุหงา ตราชู
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานแผนระบบการขนส่ง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3103-006
ชื่อ-สกุล นายเทพพิทักษ์ โคกลือชา
ตำแหน่งในการบริหาร จัดการงานทะเบียนและบัตร
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทะเบียนราษฎร 1
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3104-001
ชื่อ-สกุล นางวิภาพร พ่วงทิพากร
ตำแหน่งในการบริหาร จัดการงานทะเบียนและบัตร
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทะเบียนราษฎร 1
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3104-002
ชื่อ-สกุล นางชนัดดา ปัตตาลาโพธิ์
ตำแหน่งในการบริหาร จัดการงานทะเบียนและบัตร
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทะเบียนราษฎร 1
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3104-003
ชื่อ-สกุล ส.อ.ณัฐพงษ์ คุณทะวงษ์
ตำแหน่งในการบริหาร จัดการงานทะเบียนและบัตร
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทะเบียนราษฎร 2
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3104-004
ชื่อ-สกุล น.ส.วิจิตรา จุลคำภา
ตำแหน่งในการบริหาร จัดการงานทะเบียนและบัตร
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทะเบียนราษฎร 2
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3104-005
ชื่อ-สกุล ส.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุนรกุมภ์
ตำแหน่งในการบริหาร จัดการงานทะเบียนและบัตร
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทะเบียนราษฎร 2
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3104-006
ชื่อ-สกุล น.ส.ละมุล แก้วคำกอง
ตำแหน่งในการบริหาร จัดการงานทะเบียนและบัตร
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทะเบียนราษฎร 2
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3104-007
ชื่อ-สกุล นายทวีทรัพย์ ลอยนอก
ตำแหน่งในการบริหาร นิติการ
ตำแหน่งในสายงาน นิติกร ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3105-001
ชื่อ-สกุล นายพศวัต ธรรมวงศา
ตำแหน่งในการบริหาร นิติการ
ตำแหน่งในสายงาน นิติกร ชำนาญการพิเศษ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3105-002
ชื่อ-สกุล นางสุกัลยา บริบูรณ์
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการเงินและบัญชี
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3201-001
ชื่อ-สกุล นายณัฐพล หิรัญเรือง
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาการท่องเที่ยว
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3302-001
ชื่อ-สกุล นางกานต์พิชชา มะนิยม
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3801-001
ชื่อ-สกุล พ.จ.ต.กิตติสัณห์ บุญสิงห์ฐิติ
ตำแหน่งในการบริหาร จัดการงานเทศกิจ
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานเทศกิจ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานเทศกิจ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3809-001
ชื่อ-สกุล จ.อ.นิตินัย แก้ววิเศษ
ตำแหน่งในการบริหาร จัดการงานเทศกิจ
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานเทศกิจ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานเทศกิจ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3809-002
ชื่อ-สกุล นายสุรชัย นาชัยลอง
ตำแหน่งในการบริหาร จัดการงานเทศกิจ
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานเทศกิจ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานเทศกิจ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3809-003
ชื่อ-สกุล นายอนิรุตติ์ งามโรจน์
ตำแหน่งในการบริหาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3810-001
ชื่อ-สกุล น.ส.สุกัญญา มุกดาศรี
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4101-001
ชื่อ-สกุล นายยศศักดิ์ สกุลพานิช
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสารบรรณ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4101-002
ชื่อ-สกุล นางวิภาวดี เตียวยืนยง
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการประชุม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4101-004
ชื่อ-สกุล นางจริญญา แสนนา
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานรับเรื่องร้องเรียน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4101-007
ชื่อ-สกุล น.ส.สุกัญญา ทีฆะพันธ์
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4101-008
ชื่อ-สกุล นายสุรศักดิ์ สุทธิประภา
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4101-009
ชื่อ-สกุล น.ส.กชพร อนันเต่า
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานทะเบียน
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทะเบียนราษฎร 1
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4102-001
ชื่อ-สกุล นายณฐกร ขานโฮง
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานทะเบียน
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทะเบียนราษฎร 1
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4102-002
ชื่อ-สกุล นางอัมพร มะลิงาม
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานทะเบียน
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทะเบียนราษฎร 2
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4102-003
ชื่อ-สกุล นายทรงวุฒิ เพ็ชรสังหาร
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานทะเบียน
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทะเบียนราษฎร 2
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4102-004
ชื่อ-สกุล พ.จ.ต.ชนาเมธ แสงวิเชียร
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานเทศกิจ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานควบคุมการจราจร
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4804-001
ชื่อ-สกุล นายบุญคง ภูน้ำเงิน
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานแผนป้องกันภัย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-001
ชื่อ-สกุล ส.ต.เด่นนภา มีทา
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-002
ชื่อ-สกุล ส.อ.เข็มชาติ รัตนะ
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานระบบความปลอดภัย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-003
ชื่อ-สกุล นายโยธิน อุทัยแสน
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานกู้ภัยและบรรเทาภัย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-004
ชื่อ-สกุล นายชัยสิทธิ์ เลิศล้ำ
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-005
ชื่อ-สกุล จ.อ.สนองศักดิ์ หนูนามเสริฐ
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-006
ชื่อ-สกุล จ.ส.อ.สันต์ ศรีโนนชัย
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-007
ชื่อ-สกุล จ.อ.โกศล โขมณี
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-008
ชื่อ-สกุล นายทวี ศิริสุรักษ์
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสถานีดับเพลิงเมืองเก่า
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-009
ชื่อ-สกุล นายพงศ์หิรันย์ อุปรังขานเกตุ
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-010
ชื่อ-สกุล ว่าที่ ร.ต อาทิตย์ พรหมศิริ
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-011
ชื่อ-สกุล นายอนุสรณ์ สารสม
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-012