::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นางอินทิรา ฆารเจริญ
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-2101-015
ชื่อ-สกุล นางสมร คำพิชชู
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-2101-016
ชื่อ-สกุล น.ส.จรินทร์ญา สุทาวัน
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-2101-018
ชื่อ-สกุล นายกาญจน์ วันนุประธรรม
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-2101-020
ชื่อ-สกุล นายยศ บุรีรัตน์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-2101-021
ชื่อ-สกุล นางเมธินี สุดเสนาะ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายงบประมาณ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-2101-022
ชื่อ-สกุล น.ส.ปุณิกา จุลวงศ์
ตำแหน่งในการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานเลขานุการผู้บริหาร
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3101-010
ชื่อ-สกุล นางศศิธร นะรากุล
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3103-011
ชื่อ-สกุล น.ส.ปวีณา ประเสริฐศรี
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3103-012
ชื่อ-สกุล น.ส.สุวนันท์ สีดาเหลา
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3103-013
ชื่อ-สกุล นายพสิษฐ์ ยะอัมพันธุ์
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานวิจัยและประเมินผล
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3103-014
ชื่อ-สกุล น.ส.พรอนันต์ ทองสมบัติ
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานวิจัยและประเมินผล
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3103-015
ชื่อ-สกุล นางวิมลรัตน์ นามตะ
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3103-016
ชื่อ-สกุล นางภาวินี กาฬอ่อนศรี
ตำแหน่งในการบริหาร นิติการ
ตำแหน่งในสายงาน นิติกร ชำนาญการพิเศษ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานนิติกรรมสัญญา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3105-003
ชื่อ-สกุล นายพรภวิษย์ ควรรณสุ
ตำแหน่งในการบริหาร นิติการ
ตำแหน่งในสายงาน นิติกร ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานนิติกรรมสัญญา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3105-004
ชื่อ-สกุล นายกฤษฎา สายปัญญา
ตำแหน่งในการบริหาร นิติการ
ตำแหน่งในสายงาน นิติกร ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานรับเรื่องร้องเรียน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3105-005
ชื่อ-สกุล นางพิศมัย สันหนองเมือง
ตำแหน่งในการบริหาร นิติการ
ตำแหน่งในสายงาน นิติกร ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสอบสวนและวินัย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3105-006
ชื่อ-สกุล นายศุภวัตร สาขา
ตำแหน่งในการบริหาร นิติการ
ตำแหน่งในสายงาน นิติกร ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสอบสวนและวินัย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3105-007
ชื่อ-สกุล น.ส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์
ตำแหน่งในการบริหาร นิติการ
ตำแหน่งในสายงาน นิติกร ชำนาญการพิเศษ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานดำเนินการคดีฟ้องร้อง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3105-008
ชื่อ-สกุล นายดิเรก พิมพ์จันทร์
ตำแหน่งในการบริหาร นิติการ
ตำแหน่งในสายงาน นิติกร ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานดำเนินการคดีฟ้องร้อง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3105-009
ชื่อ-สกุล น.ส.รัศมี สำราญ
ตำแหน่งในการบริหาร นิติการ
ตำแหน่งในสายงาน นิติกร ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติฯ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3105-010
ชื่อ-สกุล นายสำราญ นะรินยา
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3106-002
ชื่อ-สกุล นางยศวดี สีหานนท์
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3106-003
ชื่อ-สกุล นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3106-004
ชื่อ-สกุล น.ส.เยาวลักษณ์ ไชยวงษา
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานจัดทำงบประมาณ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3201-007
ชื่อ-สกุล น.ส.เบญจวรรณ มหาโยธา
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานจัดทำงบประมาณ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3201-008
ชื่อ-สกุล น.ส.วัฒนา สีคาม
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานจัดทำงบประมาณ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3202-009
ชื่อ-สกุล นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง
ตำแหน่งในการบริหาร ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งในสายงาน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานประชาสัมพันธ์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3301-001
ชื่อ-สกุล น.ส.เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ
ตำแหน่งในการบริหาร ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งในสายงาน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานประชาสัมพันธ์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3301-002
ชื่อ-สกุล นายกิตติทัต จันทะเริง
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาการท่องเที่ยว
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3302-002
ชื่อ-สกุล น.ส.ยุพยง มีเมศกุล
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-4101-021
ชื่อ-สกุล นายณัฐดะนัย คงศรี
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-4101-022
ชื่อ-สกุล นางพิชญานิน จันทร์หอม
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-4101-024