::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นางลาวัลย์ ตนะสอน
ตำแหน่ง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
ชื่อ-สกุล นายสมาน ชัยสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผช.จพง.พัสดุ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล น.ส.จิราภรณ์ เพ็งวิชัย
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
ชื่อ-สกุล นายคำรณ โรจน์หิรัญกุล
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายชัยณรงค์ คูบุปผา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายสาคร ชมเชย
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล น.ส.วรรณภา จันดา
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์
ชื่อ-สกุล นางสกาวเดือน พระคุณ
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
ชื่อ-สกุล นางอรอิริญา เหล่าบุรี
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน
ชื่อ-สกุล นายประจิตร์ ภูมิลา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายณรงค์ โยหา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายมโน นามปาน
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายเอนก ลาคำ
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายบุญเลิง น้อยคำภู
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายเฉลิมกริช เฮ้าประมงค์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายบุญจันทร์ ทำมาน้อย
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายชูศักดิ์ แก้วหนองปิง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายพันพิสิทธิ์ ดวงปักใต้
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายชุมพร นามเหง้า
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายจันทร์สน โนนม่วง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายศรัณยู เกียรติบุญสนอง
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง
ชื่อ-สกุล นายสิงหา ดีพุ่ม
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
ชื่อ-สกุล นางวัลภา พารา
ตำแหน่ง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์
ชื่อ-สกุล น.ส.อาภัสสร ดาก่ำ
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน
ชื่อ-สกุล น.ส.จีรวรรณ วงศ์ษา
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน
ชื่อ-สกุล นายสุพรรณ กาสีชา
ตำแหน่ง
ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่าย
ชื่อ-สกุล นางรุ่งทิพย์ โกนิตย์
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล น.ส.ศิระภัสสร คำแพง
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นางอรัญญา แสนจำสาร
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายชาญณรงค์ ภัทรมานนท์
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นายอนันต์ สิงห์นาง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายติง นามมนทา
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นายกิตชภูมิ แกล้วกล้าหาญ
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานระบบสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล นายชาตรี ภูมิ
ตำแหน่ง
ผช.นักสันทนาการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ชื่อ-สกุล น.ส.จุฑามาศ สีนาม
ตำแหน่ง
ผช.นักสันทนาการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานกีฬาและนันทนาการ
ชื่อ-สกุล นายภานุพันธ์ พันธ์ราช
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ ชูสกุล
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่าย
ชื่อ-สกุล นายภัทรกร สุทธิวัฒน์สกุล
ตำแหน่ง
ผช.นักสันทนาการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่าย
ชื่อ-สกุล น.ส.อาภาภรณ์ สุดเสน่ห์
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการศึกษา
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ชื่อ-สกุล น.ส.วิภาวี บุราณฤทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
ชื่อ-สกุล นางธนิสสรา ลีพรหมมา
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง
ชื่อ-สกุล น.ส.ไพรรินทร์ ราชบุดสี
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน
ชื่อ-สกุล น.ส.วิไลภรณ์ กองเกิด
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการศึกษา
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานแผนและโครงการ
ชื่อ-สกุล น.ส.สิริธร กัปโก
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
ชื่อ-สกุล นางอรอุมา บุญยก
ตำแหน่ง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน
ชื่อ-สกุล น.ส.มัณฑนา คำประชม
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
ชื่อ-สกุล นางจารุวรรณ พระธานี
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
ชื่อ-สกุล น.ส.สาลิกา ชุลีทรัพย์
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน
ชื่อ-สกุล น.ส.ศตพร นนทะไชย
ตำแหน่ง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน
ชื่อ-สกุล น.ส.กิตติยา บุญหนา
ตำแหน่ง
ผช.บรรณารักษ์
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่าย
ชื่อ-สกุล น.ส.ปุณณัฐฐา ธนภัทรภูวนันท์
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่าย
ชื่อ-สกุล นายประดิษฐ์ ปะสาวะเก
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการเจ้าหน้าที่
ชื่อ-สกุล น.ส.อังชนาพร โนนจุ่น
ตำแหน่ง
ผช.นวช.การเงินและบัญชี
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล น.ส.ณฤมล เอกตาแสง
ตำแหน่ง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
ชื่อ-สกุล น.ส.อรพันธ์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
ชื่อ-สกุล นายเฉลิมพล นามเหง้า
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายภานุมาศ ดานวังขวา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล น.ส.ภนิดา ชัยมูล
ตำแหน่ง
ผช.นักทรัพยากรบุคลากร
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการเจ้าหน้าที่
ชื่อ-สกุล นางสุธาทิพย์ เล้าเจริญชัย
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน
ชื่อ-สกุล นายชาญ ผึ้งสว่าง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายกังวาล สาผิว
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล น.ส.สุนิศา ธารชัย
ตำแหน่ง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานงบประมาณ