::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นางลาวัลย์ ตนะสอน
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล น.ส.วรรณภา จันดา
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นางสกาวเดือน พระคุณ
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นางอรอิริญา เหล่าบุรี
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นายศรัณยู เกียรติบุญสนอง
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นายสิงหา ดีพุ่ม
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นางวัลภา พารา
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นางชนกนาถ หิรัญไกรลาศ
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล น.ส.จีรวรรณ วงษ์ศา
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นายสุพรรณ กาสีชา
ตำแหน่ง
ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นางรุ่งทิพย์ โกนิตย์
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล น.ส.ศิระภัสสร คำแพง
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นางอรัญญา แสนจำสาร
ตำแหน่ง
ผช.จนท.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายอนันต์ สิงห์นาง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ชื่อ-สกุล นายพันพิสิทธิ์ ดวงปักใต้
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ชื่อ-สกุล น.ส.ภนิดา ชัยมูล
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยบุคลากร
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการเจ้าหน้าที่
ชื่อ-สกุล นายติง นามมนทา
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นายกิตชภูมิ แกล้วกล้าหาญ
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายชาตรี ภูมิ
ตำแหน่ง
ผช.สันทนาการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล น.ส.จุฑามาศ สีนาม
ตำแหน่ง
ผช.สันทนาการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นายภานุพันธ์ พันธ์ราช
ตำแหน่ง
ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ชื่อ-สกุล นายภัสคพณฑ์ ตระกูลอิ่มบุญ
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ ชูสกุล
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล น.ส.อิมทิรา อินสา
ตำแหน่ง
ผช.สันทนาการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล น.ส.อาภาภรณ์ สุดเสน่ห์
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการศึกษา
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน หน่วยศึกษานิเทศก์
ชื่อ-สกุล น.ส.วิภาวี บุราณฤทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นางธนิสสรา ลีพรหมมา
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล น.ส.ไพรรินทร์ ราชบุดสี
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล น.ส.วิไลภรณ์ กองเกิด
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการศึกษา
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานแผนและโครงการ
ชื่อ-สกุล น.ส.สิริธร กัปโก
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นางอรอุมา บุญยก
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล น.ส.มัณฑนา คำประชม
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นางจารุวรรณ พระธานี
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล น.ส.สาริกา สมปัญญา
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล น.ส.ศตพร นนทะไชย
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นายกาญจนพัฒน์ พัชรพิบูลย์ชัย
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่าย
ชื่อ-สกุล น.ส.กิตติยา บุญหนา
ตำแหน่ง
ผช.บรรณารักษ์
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่าย
ชื่อ-สกุล นายสมาน ชัยสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผช.จนท.พัสดุ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล น.ส.สุนิศา ธารชัย
ตำแหน่ง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานงบประมาณ
ชื่อ-สกุล นางจริยา แม้นญาติ
ตำแหน่ง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานงบประมาณ
ชื่อ-สกุล น.ส.ปุณณัฐฐา ธนภัทรภูวนันท์
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่าย
ชื่อ-สกุล นายประดิษฐ์ ปะสาวะเก
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการเจ้าหน้าที่
ชื่อ-สกุล น.ส.อังชนาพร โนนจุ่น
ตำแหน่ง
ผช.นวช.การเงินและบัญชี
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล น.ส.ณฤมล เอกตาแสง
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
ชื่อ-สกุล นายภัทรกร สุทธิวัฒน์สกุล
ตำแหน่ง
ผช.สันทนาการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล น.ส.อรพันธ์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะ