::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-2102-001
ชื่อ-สกุล นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนบริหารการคลัง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-2102-002
ชื่อ-สกุล นางวราภรณ์ ธรรมาภิสมัย
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายการเงินและบัญชี
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-2102-004
ชื่อ-สกุล นางอนรรฆอร พรมมี
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายระเบียบการคลัง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-2102-005
ชื่อ-สกุล นางพิมพ์ศิริ ศรีโนนชัย
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายสถิติการคลัง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-2102-006
ชื่อ-สกุล นางดรุณี อ่อนน้อย
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-2102-007
ชื่อ-สกุล นางนัชชา ศรีโนนชัย
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายพัฒนารายได้
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-2102-008
ชื่อ-สกุล นางผกาสร ไขกัณหา
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-2102-009
ชื่อ-สกุล นางชุติมา ตรีชาลี
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-2102-010
ชื่อ-สกุล นางสกาวรัตน์ นันบุญมา
ตำแหน่งในการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานบริหารทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3101-005
ชื่อ-สกุล นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์
ตำแหน่งในการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานวิชาการและแผนงาน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3101-007
ชื่อ-สกุล นายวิฑูรย์ สุขแสงประยูร
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3106-001
ชื่อ-สกุล น.ส.ปพิชญา นามสมบัติ
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการเงินและบัญชี
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3201-002
ชื่อ-สกุล นางนิตยา สิมมะลี
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการเงินและบัญชี
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3201-003
ชื่อ-สกุล น.ส.ณัฐชริดา ศรีแสง
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3201-004
ชื่อ-สกุล น.ส.ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสถิติการคลัง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3202-001
ชื่อ-สกุล นางกัลยา เทพศิลา
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสถิติการคลัง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3202-002
ชื่อ-สกุล น.ส.พูลทรัพย์ ศรีเศษ
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3202-003
ชื่อ-สกุล น.ส.ณัฐปฤตา ยอดประทุม
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3202-004
ชื่อ-สกุล น.ส.สุจิตรา เสนาสิงห์
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3202-005
ชื่อ-สกุล น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนากิจการพาณิชย์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3202-006
ชื่อ-สกุล นางธัญพร เดชนอก
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการจัดเก็บรายได้
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3203-001
ชื่อ-สกุล นางธาริดา อินทนนท์
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการจัดเก็บรายได้
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3203-002
ชื่อ-สกุล น.ส.กรรณิกา ถวิลการ
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการจัดเก็บรายได้
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3203-003
ชื่อ-สกุล น.ส.ณัฐรดา พรหมชมชา
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการจัดเก็บรายได้
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานผลประโยชน์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3203-004
ชื่อ-สกุล นางภควดี ศรีอุดร
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการจัดเก็บรายได้
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3203-005
ชื่อ-สกุล นายสุเมธ ปัตะโน
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการจัดเก็บรายได้
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3203-006
ชื่อ-สกุล นางกัญชพร ฟองทอง
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการพัสดุ
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการพัสดุ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-3204-001
ชื่อ-สกุล ว่าที่ ร.ตหญิงจิราพร พรหมชมชา
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4101-011
ชื่อ-สกุล นางทัศนันท์ ศรีจันทร์หล้า
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4101-012
ชื่อ-สกุล จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานจดทะเบียนพาณิชย์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4101-013
ชื่อ-สกุล นางพีชญา ปานเหลือ
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการเงินและบัญชี
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4201-001
ชื่อ-สกุล นางฉัฐญา แสนพงษ์
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการจ่ายเงินตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4201-002
ชื่อ-สกุล นางพุทธลักษ์ นนทะโชย
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการเงินและบัญชี
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4201-003
ชื่อ-สกุล นางศิวารญา วงษาสันต์
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4201-004
ชื่อ-สกุล นางปาณิสรา ประแดงปุย
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานการคลัง ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสถิติการคลัง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4202-001
ชื่อ-สกุล จ.อ.อรรถพล บุบผา
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานการคลัง
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานการคลัง ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4202-002
ชื่อ-สกุล น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานพัสดุ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการพัสดุ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4203-001
ชื่อ-สกุล น.ส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานพัสดุ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการพัสดุ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4203-002
ชื่อ-สกุล นายกฤติกา ชูเชิด
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานพัสดุ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทะเบียนและควบคุมทรัพย์สิน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4203-004
ชื่อ-สกุล นางสุกัญญา พันธ์เดช
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4204-001
ชื่อ-สกุล นางจีระนัน นามพรหม
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4204-002
ชื่อ-สกุล น.ส.เขมจิรา ภูสะทด
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4204-003
ชื่อ-สกุล น.ส.เพชรี หวานนอก
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนากิจการพาณิชย์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-4204-005