::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นางสุรางค์ พาน้อย
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับสูง
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-001
ชื่อ-สกุล นางวทัญญุตา ธวัชโชติ
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-002
ชื่อ-สกุล นายสาธิต สงวนทรัพย์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-004
ชื่อ-สกุล นายเฉลิมภพ คงกุทอง
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-005
ชื่อ-สกุล นางอัศรา เอกวิเศษ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-008
ชื่อ-สกุล นายเศรษฐนัย ช่วงชิต
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-002
ชื่อ-สกุล น.ส.กฤษณา ทัพซ้าย
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-003
ชื่อ-สกุล นายรัตน์ษา ชัยนัด
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานมวลชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-004
ชื่อ-สกุล นายกิมมี้ หร่องบุตรศรี
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมการกระจายอำนาจและประชาคม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-005
ชื่อ-สกุล นายกรัสนัย บุตรแสง
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาสังคม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-006
ชื่อ-สกุล นายอนุชิต ผลแก้ว
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานจัดระเบียบชุมชน สถิติ ข้อมูล วิจัยและการพัฒนา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-007
ชื่อ-สกุล นายประจวบ สารกูล
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานแก้ไขปัญหาความยากจน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-008
ชื่อ-สกุล น.ส.จันทร์ทิพย์ ชาญณัฐวัตศ์
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนาชุมชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-009
ชื่อ-สกุล น.ส.จิรา เนาวโรจน์
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานชุมชนเมือง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-010
ชื่อ-สกุล นายพรสถิตย์ กาสีชา
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-011
ชื่อ-สกุล น.ส.นันทพร สถิรคุปต์
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-012
ชื่อ-สกุล น.ส.ธรณ์ธันต์ บุตนุ
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-013
ชื่อ-สกุล นางลักษณา สุขศรี
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-4101-029
ชื่อ-สกุล นางวรีกรณ์ คงกุทอง
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-4101-030
ชื่อ-สกุล น.ส.ปาณิสรา ธนาวรางกูร
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-4101-031
ชื่อ-สกุล นายธนพล ทัศศรี
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมกิจการสตรี เด็ก และเยาวชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-4801-001
ชื่อ-สกุล นายทินกร ธนาสว่างโชติ
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมการกระจายอำนาจและประชาคม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-4801-002