::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับสูง
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-001
ชื่อ-สกุล นายทัศนัย ประจวบมอญ
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-002
ชื่อ-สกุล น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-003
ชื่อ-สกุล น.ส.จิรานิตย์ อรรคนิตย์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2101-014
ชื่อ-สกุล นางนิภาธร พงศาปาน
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-005
ชื่อ-สกุล นางสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณุข ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายสุขาภิบาล
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-006
ชื่อ-สกุล นายธวัช มาศรี
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-009
ชื่อ-สกุล นางวราภรณ์ บุญศรี
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-010
ชื่อ-สกุล นางงามอนงค์ บุญจิระสวัสดิ์
ตำแหน่งในการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3101-009
ชื่อ-สกุล น.ส.ภุชชัชชา สีเสนซุย
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
งานบริหารกองทุนสุขภาพ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3201-006
ชื่อ-สกุล น.ส.ไพพร พลเสนา
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการเงินและบัญชี
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3201-007
ชื่อ-สกุล นางสุวรรณา มหาทน
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3201-008
ชื่อ-สกุล นางวิลาสินี สมานชาติ
ตำแหน่งในการบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานส่งเสริมสุขภาพ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3602-001
ชื่อ-สกุล น.ส.วนารัตน์ คงคำ
ตำแหน่งในการบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสาธารณสุขชุมชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3602-002
ชื่อ-สกุล น.ส.สุธิดา อิสระ
ตำแหน่งในการบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานฟื้นฟูสุขภาพ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3602-003
ชื่อ-สกุล นางทิพาภรณ์ รุจิรกาล
ตำแหน่งในการบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานป้องกันโรคติดต่อ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3602-004
ชื่อ-สกุล นางภคอร ทองสุข
ตำแหน่งในการบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานควบคุมโรคติดต่อ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3602-005
ชื่อ-สกุล นางปิยรัตน์ โชติจิตร์
ตำแหน่งในการบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3602-006
ชื่อ-สกุล นางณัชริญา ฤทธิ์รือชัย
ตำแหน่งในการบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข1
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3602-007
ชื่อ-สกุล นางลำดวน บัวระภา
ตำแหน่งในการบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข1
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3602-008
ชื่อ-สกุล น.ส.บุษบง ไชยวงษา
ตำแหน่งในการบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3602-009
ชื่อ-สกุล น.ส.อังสุมาลิน กรมทอง
ตำแหน่งในการบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3602-010
ชื่อ-สกุล น.ส.กฤษณา ภูพลผัน
ตำแหน่งในการบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3602-011
ชื่อ-สกุล น.ส.พร้อมเพรียง มาศรี
ตำแหน่งในการบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3602-012
ชื่อ-สกุล นางอัจฉรา หงษ์แสงไทย
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานวิชาการและแผนงาน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-003
ชื่อ-สกุล น.ส.ศศิพินท์ คงทรัพย์
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-004
ชื่อ-สกุล น.ส.สุขกัญญา ช่อมะลิ
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-005
ชื่อ-สกุล น.ส.พิมพ์ศิริ พิมพ์อุบล
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-006
ชื่อ-สกุล นางวรรณภา เกียงแก้ว
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสุขาภิบาลอาหาร
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-007
ชื่อ-สกุล น.ส.ฐิติพร ต่ออำนาจ
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสุขาภิบาลตลาดสด
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-008
ชื่อ-สกุล น.ส.วันวิสาข์ เสาศิริ
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสุขาภิบาลตลาดสด
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-009
ชื่อ-สกุล น.ส.วิภาวดี บุตตะโยธี
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนารายได้และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-010
ชื่อ-สกุล นายรัชวิศว์ นันท์นิธิจงชัย
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนาระบบของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-011
ชื่อ-สกุล นายเกียรติระกรานต์ นวลบุญมา
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนาระบบของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-012
ชื่อ-สกุล น.ส.วันชนกน์ บริกูล
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานลดปริมาณขยะ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-013
ชื่อ-สกุล นายพรศักดิ์ คณะวาปี
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานเก็บขนขยะและซ่อมบำรุง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-014
ชื่อ-สกุล น.ส.ภัทรสุดา สีมะชัย
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-015
ชื่อ-สกุล น.ส.ศิรินารถ เทียมไธสง
ตำแหน่งในการบริหาร วิชาการสุขาภิบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3606-016
ชื่อ-สกุล น.ส.เสาวลักษณ์ ตั้งตระกูล
ตำแหน่งในการบริหาร เภสัชกรรม
ตำแหน่งในสายงาน เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานเภสัชกรรม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3612-001
ชื่อ-สกุล นายเดชาชัช สายเมธางกุร
ตำแหน่งในการบริหาร เภสัชกรรม
ตำแหน่งในสายงาน เภสัชกร ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานเภสัชกรรม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3612-002
ชื่อ-สกุล นายสุเวทย์ จิตภักดีบดินทร์
ตำแหน่งในการบริหาร ทันตแพทย์
ตำแหน่งในสายงาน ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทันตสาธารณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3613-001
ชื่อ-สกุล นางมรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
ตำแหน่งในการบริหาร แพทย์
ตำแหน่งในสายงาน นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข1
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3615-001
ชื่อ-สกุล นางดวงนภา สกุลพานิช
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-4101-019
ชื่อ-สกุล นางวรรณา พงศ์เพียจันทร์
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานการเงินและบัญชี
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-4101-020
ชื่อ-สกุล จ.ส.อ.เอกพงษ์ ภู่ระย้า
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานพัฒนารายได้และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-4204-006
ชื่อ-สกุล นางเยาวลักษณ์ ศรีหัตถผดุงกิจ
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทันตสาธารณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-4609-001
ชื่อ-สกุล นางสุลัดดา พลเสนา
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานทันตสาธารณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-4609-002
ชื่อ-สกุล นายรังสรรค์ วรวงษ์
ตำแหน่งในการบริหาร สัตวแพทย์
ตำแหน่งในสายงาน สัตวแพทย์ ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสัตวแพทย์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-4610-001
ชื่อ-สกุล นางสุทธาทิพย์ เนตรอริยทรัพย์
ตำแหน่งในการบริหาร ปฏิบัติงานสาธารณสุข
ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-งานสุขาภิบาลอาหาร
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-4611-002