::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล น.ส.เนตรนภา ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
ชื่อ-สกุล นายณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์
ตำแหน่ง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมกิจการสตรี เด็ก และเยาวชน
ชื่อ-สกุล นายเวียนชัย หมูสี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายชาญณรงค์ ภูแช่มโชติ
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดระเบียบชุมชน สถิติ ข้อมูล วิจัยและการพัฒนา
ชื่อ-สกุล น.ส.วิลักษณา ห้วยจันทร์
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานแก้ไขปัญหาความยากจน
ชื่อ-สกุล นายณภัทร พันธ์ศรี
ตำแหน่ง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อ-สกุล นายสหรัตน์ เจริญหล้า
ตำแหน่ง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อ-สกุล น.ส.กฤษฎาญชลี ธวัชโชติ
ตำแหน่ง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อ-สกุล น.ส.พิชญา มีเงินล้าน
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานแก้ไขปัญหาความยากจน
ชื่อ-สกุล นายศุภชัย บุพศรี
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาสังคม
ชื่อ-สกุล นายวิศรุต สุขบัว
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมกิจการสตรี เด็ก และเยาวชน
ชื่อ-สกุล น.ส.ประภาสิริ แสนสอาด
ตำแหน่ง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ชื่อ-สกุล นายพงศ์ศิริ เจริญหล้า
ตำแหน่ง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานมวลชน
ชื่อ-สกุล นายแสนยากร พาน้อย
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
ชื่อ-สกุล นายสมโภช มะณีศรี
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานมวลชน
ชื่อ-สกุล นายอนุรักษ์ อารีรอบ
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
ชื่อ-สกุล นายกิตติกูล แก้วหานาม
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ชื่อ-สกุล น.ส.ชัชฎาภรณ์ นุดสมบัติ
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานชุมชนเมือง
ชื่อ-สกุล นายกุศล คุปคีตพันธ์
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานแก้ไขปัญหาความยากจน
ชื่อ-สกุล น.ส.กรรณิการ์ ศิริรักษ์
ตำแหน่ง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักสวัสดิการสังคม ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมการกระจายอำนาจและประชาคม