::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล น.ส.กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล น.ส.ปนัดดา มูลพาที
ตำแหน่ง
ผช.นิติกร
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานรับเรื่องร้องเรียน
ชื่อ-สกุล นายวุฒินันท์ น้อยเรือง
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานวิจัยและประเมินผล
ชื่อ-สกุล นายภราดร ไชยนิจ
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายปัญญา ติวเฮือง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล น.ส.สุพัตรา จึงตระกูล
ตำแหน่ง
ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล นายสยามรัฐ แพนสมบัติ
ตำแหน่ง
ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล นายยุทธภูมิ จำปาแดง
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล นางอ้อมพร ราชสีเมือง
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT
ชื่อ-สกุล น.ส.รักชนก อาจคำภา
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล น.ส.พรรณิดา เค้าแคน
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT
ชื่อ-สกุล น.ส.ชัชนก สมจิตต์
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล น.ส.ฤทัยรัตน์ เผือกสีสุข
ตำแหน่ง
ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT
ชื่อ-สกุล นางมยุรฉัตร ภูมี
ตำแหน่ง
ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT
ชื่อ-สกุล นางภัททิยา นารายนะคามิน
ตำแหน่ง
ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT
ชื่อ-สกุล น.ส.ธนาพร พลงาม
ตำแหน่ง
ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT
ชื่อ-สกุล นายสมรภูมิ พลตรี
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT
ชื่อ-สกุล น.ส.พุธิตา เกสร
ตำแหน่ง
ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และการลงทุน
ชื่อ-สกุล นายพรเทพ สุตะชา
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานวิจัยและประเมินผล
ชื่อ-สกุล นางวชิราพร สุรศักดิ์นิธิกุล
ตำแหน่ง
ผช.นิติกร
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานดำเนินการคดีฟ้องร้อง
ชื่อ-สกุล น.ส.กนกอร ศิริปรุ
ตำแหน่ง
ผช.นิติกร
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานนิติกรรมสัญญา
ชื่อ-สกุล นางสุรภา นะรินยา
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และการลงทุน
ชื่อ-สกุล น.ส.ภูริชญาน์ แซ่จึง
ตำแหน่ง
ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล น.ส.ปรวีร์ ศรีวัฒน์
ตำแหน่ง
ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานประชาสัมพันธ์