::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล น.ส.กัญญา แสนสอาด
ตำแหน่ง
ผช.นักผังเมือง
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานผังเมือง
ชื่อ-สกุล น.ส.จุติพร อุทัยนูน
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล น.ส.พิรัตน์ ศรีอภัย
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นางพรชนก มงคลสูง
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายยุทธศักดิ์ สังข์ดนตรี
ตำแหน่ง
ผช.นวช.จัดเก็บรายได้
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล น.ส.สุจิตรา คำอ้อ
ตำแหน่ง
ผช.นวช.การเงินและบัญชี
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายชวนะนันท์ หงษ์ยนต์
ตำแหน่ง
ผช.สถาปนิก
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานวิศวกรรม
ชื่อ-สกุล นายธนะชัย หิมะธนะสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผช.สถาปนิก
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานวิศวกรรม
ชื่อ-สกุล นายพิพัฒน์ สิงหคำมา
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างเขียนแบบ
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานวิศวกรรม
ชื่อ-สกุล นายพงศ์วิทย์ คำพิชชู
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างเขียนแบบ
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานวิศวกรรม
ชื่อ-สกุล นายเศรษฐา คำชัยศรี
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างสำรวจ
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานวิศวกรรม
ชื่อ-สกุล นายคมสันต์ ชำนิงาน
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อ-สกุล นายธิติ หงษาวงศ์
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อ-สกุล นายสงกรานต์ อันทะไชย
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล นายอัธยา มณีลุน
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อ-สกุล นายชุมพล คนสูง
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อ-สกุล นายธนากร ช่างทองที
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อ-สกุล นายสุริยันต์ ชนะรัตน์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อ-สกุล นายชัย โพธิราช
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อ-สกุล นายวุฒิพงษ์ พลมิตร
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อ-สกุล นายพลวิทย์ คำพิชชู
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างโยธา
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
ชื่อ-สกุล นายจิรศักดิ์ เลพล
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างโยธา
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล นายอุทิศ เสนเคน
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
ชื่อ-สกุล นายสุทัศน์ สุวรรณสิงห์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
ชื่อ-สกุล นายสัญญา สงแดง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
ชื่อ-สกุล นายนิทัศน์ พลโยธา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
ชื่อ-สกุล นายยงยุทธ์ ลีสีทวน
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
ชื่อ-สกุล นายคงฤทธิ์ ชาญสูงเนิน
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
ชื่อ-สกุล นายสมถวิน จันสงกา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
ชื่อ-สกุล นายเรืองศักดิ์ ชนะภู
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
ชื่อ-สกุล นายธนกร โมลีย์
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อ-สกุล นายนฤพนธ์ สำราญรุ่งเรือง
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อ-สกุล นางกนกวรรณ มงคลสูง
ตำแหน่ง
พนักงานตัดแต่งต้นไม้สวยงาม(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
ชื่อ-สกุล นางหนูแดง หงษ์คะ
ตำแหน่ง
พนักงานตัดแต่งต้นไม้สวยงาม(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
ชื่อ-สกุล นายธวัช พลศักดิ์ซ้าย
ตำแหน่ง
พนักงานตัดแต่งต้นไม้สวยงาม(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
ชื่อ-สกุล น.ส.ศรีแพร วรพันธ์
ตำแหน่ง
พนักงานตัดแต่งต้นไม้สวยงาม(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
ชื่อ-สกุล นายสมเพศ มาหลี
ตำแหน่ง
พนักงานตัดแต่งต้นไม้สวยงาม(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
ชื่อ-สกุล นายบัณฑิต นามปัญญา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
ชื่อ-สกุล นายสุบิน ศิริวิ
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
ชื่อ-สกุล นายอนุสรณ์ อ้วนเพ็ง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
ชื่อ-สกุล นายสมชาย เดชดอนบม
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
ชื่อ-สกุล นายจิระเดช พุทศรี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
ชื่อ-สกุล นายนาวิน จิระกุล
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
ชื่อ-สกุล นายวิชิต ตาทอง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
ชื่อ-สกุล นายอหิงสกะ โพธิ์หนองใฮ
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างเครื่องกล
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานศูนย์เครื่องจักรกล
ชื่อ-สกุล นายวัชระ วงศ์คำคูณ
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างเครื่องกล
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานศูนย์เครื่องจักรกล
ชื่อ-สกุล นายเจด็จ นาหนองตูม
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานกำจัดขยะมูลฝอยและมลพิษ
ชื่อ-สกุล นายทองพูล แสงจันทร์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานกำจัดขยะมูลฝอยและมลพิษ
ชื่อ-สกุล นายรุ่งทิพ ทิพราษฎร์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานกำจัดขยะมูลฝอยและมลพิษ
ชื่อ-สกุล นายยอดชาย มีศิลป์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานกำจัดขยะมูลฝอยและมลพิษ
ชื่อ-สกุล นายสุรัตน์ สาขวา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานกำจัดขยะมูลฝอยและมลพิษ
ชื่อ-สกุล นายประสิทธิ์ชัย สิงห์สุวรรณ
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล น.ส.ปิ่นหทัย อุดมธนานันต์
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อ-สกุล นายนพพร จ้ายหนองบัว
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล นายอนันต์ สารแสน
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล นายพล หงษ์คะ
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล นายทรงกลด คำพิลา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล นายสนิท โนนทนวงษ์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล นายสุวิทย์ จุฑะสิงห์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล นายบุญศรี นามบุบผา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล นายสมบูรณ์ หร่องบุตรศรี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล นายประดิษฐ์ พระลับรักษา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล นายสัญญาลักษณ์ ด้วงพันนา
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างสำรวจ
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อ-สกุล นายวรรณศิริ สมปัญญา
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานวิเคราะห์งบประมาณ
ชื่อ-สกุล น.ส.กันทิมา แกล้วกล้าหาญ
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานวิเคราะห์งบประมาณ
ชื่อ-สกุล น.ส.อรญ์วิล เวียงเพิ่ม
ตำแหน่ง
ผช.นักผังเมือง
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานผังเมือง
ชื่อ-สกุล นายธนิศ กุลจันทร์ศรี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการช่าง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานบำรุงรักษาทางและสะพาน