::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นางสายฝน คำภูเวียง
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นางสกาวรัตน์อัจฉรา สีผาย
ตำแหน่ง
ผช.นวช.จัดเก็บรายได้
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้
ชื่อ-สกุล นางนัยนา สงวนทรัพย์
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการคลัง
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล นางชิดจันทร์ คำพิลัง
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายสุคนธ์ เดยะดี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายสัญญา ล้ำเลิศหล้า
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายสุชาติ ศรีวัฒนา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นางวราลักษณ์ ศรีโนนชัย
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานวิชาการและแผนงาน
ชื่อ-สกุล นางไพรวรรณ นาชัยลาน
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานวิชาการและแผนงาน
ชื่อ-สกุล นายฉัตรชัย เนื่องชมภู
ตำแหน่ง
ผช.จพง.พัสดุ
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการพัสดุ
ชื่อ-สกุล นายอนันต์ ทะสา
ตำแหน่ง
ผช.จพง.พัสดุ
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการพัสดุ
ชื่อ-สกุล น.ส.รุ่งฤดี ยอดวัน
ตำแหน่ง
ผช.นวช.พัสดุ
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานการพัสดุ
ชื่อ-สกุล น.ส.ปิยดา โพธิชำนาญ
ตำแหน่ง
ผช.นวช.พัสดุ
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานทะเบียนและควบคุมทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล นายโกมล โนนทิง
ตำแหน่ง
ผช.จพง.การคลัง
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล นางสุดใจ ศรีเศษ
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล นางปุณณดา ดวงจิต
ตำแหน่ง
พนักงานเก็บเงิน(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล นายสุรพล สารโสม
ตำแหน่ง
พนักงานเก็บเงิน(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานพัฒนากิจการพาณิชย์
ชื่อ-สกุล น.ส.วนา วระบุตร
ตำแหน่ง
ผช.นวช.จัดเก็บรายได้
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้
ชื่อ-สกุล น.ส.ชลันดา โพธินาม
ตำแหน่ง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้
ชื่อ-สกุล น.ส.ประไพศรี ไชยโย
ตำแหน่ง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้
ชื่อ-สกุล น.ส.ชุติมา โพธินาม
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้
ชื่อ-สกุล นางสุกัญญา เสนเคน
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นางรัตนา สิงห์กุล
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นางปราณี โพธิไสย
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นางเพลินพิศ เพียสุพรรณ
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นางสมพิศ สุวรรณภูสิทธิ์
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นายสุวัตร โคตรดง
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นายเฉลิม แก้ววิเศษ
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นางปิยพร เพชรผุดผ่อง
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นางวนิดา แก้วโพนเพ็ก
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นางวงเดือน เพียจันทร์
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นางประนอม อุปลี
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นายมานิตย์ สมภาร
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นายขจรศักดิ์ ขนบวิวัฒนาการ
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างสำรวจ
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล นางธนวรรณ สุมนเมธี
ตำแหน่ง
ผช.จพง.การคลัง
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล นายชัยวัฒน์ จิตรมงคลศรี
ตำแหน่ง
ผช.จพง.การคลัง
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล นายพิษณุวัชร์ ภาสง่า
ตำแหน่ง
ผช.จพง.การคลัง
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล น.ส.ปภัสสร จันทรควร
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล นายวิบูรณ์ อุ่นมีศรี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล นายวรพล ประวันเต
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานพัฒนากิจการพาณิชย์
ชื่อ-สกุล น.ส.ปิยมาภรณ์ ภักดีราช
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานบริหารทั่วไป
ชื่อ-สกุล น.ส.ลลิดา กิติมังกร
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานบริหารทั่วไป
ชื่อ-สกุล นางจันทิมา พรมภักดี
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจดทะเบียนพาณิชย์
ชื่อ-สกุล นางเสนอ พิพัฒน์ไชยศิริ
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล ว่าที่ ร.ต หญิง อลิศรา อินไข
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดทำรายงานประจำวันเดือนปี
ชื่อ-สกุล น.ส.ศิริกาญจน์ เพลาชัย
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดทำเช็คทำเอกสารการจ่ายเงิน
ชื่อ-สกุล น.ส.ณัฐชา พันนา
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการคลัง
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานพัฒนากิจการพาณิชย์
ชื่อ-สกุล นายประวิทย์ สาระเสริฐ
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างโยธา
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล นางเณศรา เครือวรรณ
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นางอมรรัตน์ โพธิศรี
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ชื่อ-สกุล นางอุทิศ ปัสสี
ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการคลัง ส่วน/ฝ่าย/งาน -งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม