::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นายวิทยา ภูโยสาร
ตำแหน่งในการบริหาร ปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-001
ชื่อ-สกุล นางอารีย์ สุรารักษ์
ตำแหน่งในการบริหาร รองปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-002
ชื่อ-สกุล นางกฤษณา แสนสอาด
ตำแหน่งในการบริหาร รองปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-003
ชื่อ-สกุล นายภาษิต ชนะบุญ
ตำแหน่งในการบริหาร รองปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-004