รายการขอใช้รถยนต์ปรับอากาศ

ที่ เดินทางระหว่างวันที่ เวลาไป-กลับ ไปจังหวัด หน่วยงาน/ชุมชน หมายเลขรถ
1 23 เม.ย. 2559-23 เม.ย. 2559 07.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มข.
2 25 มี.ค. 2559-25 มี.ค. 2559 14.00 น.-24.00 น. นครราชสีมา ร.ร.ท.หนองใหญ่ ศษ.11,
3 13 ก.พ. 2559-14 ก.พ. 2559 06.00 น.-18.00 น. อุบลราชธานี ศาลจังหวัดขอนแก่น ศษ.13, ศษ.17,
4 24 ม.ค. 2559-29 เม.ย. 2559 09.00 น.-18.00 น. เลย สำนักการศึกษา ศษ.10,
5 12 ก.พ. 2559-13 ก.พ. 2559 08.00 น.-17.00 น. เลย ร.ร.ท.บ้านโนนชัย ศษ.16,
6 27 ก.พ. 2559-28 ก.พ. 2559 07.00 น.-16.00 น. ขอนแก่น ร.ร.ท.บ้านโนนชัย ศษ.10, ศษ.16,
7 21 ก.พ. 2559-22 ก.พ. 2559 07.00 น.-21.00 น. นครราชสีมา ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น ศษ.16, ศษ.17,
8 7 มี.ค. 2559-9 มี.ค. 2559 07.00 น.-18.00 น. ชลบุรี ร.ร.ท.บ้านโนนทัน ศษ.13,
9 30 มี.ค. 2559-1 เม.ย. 2559 07.00 น.-16.00 น. ขอนแก่น ร.ร.ท.วัดกลาง ศษ.17, ศษ.7,
10 13 มี.ค. 2559-15 มี.ค. 2559 06.00 น.-19.00 น. สุพรรณบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศษ.11,
11 21 มี.ค. 2559-21 มี.ค. 2559 08.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น ชุมชนโนนหนองวัด 1 ศษ.13,
12 23 มี.ค. 2559-23 มี.ค. 2559 06.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศษ.2,
13 5 เม.ย. 2559-5 เม.ย. 2559 08.30 น.-11.30 น. ขอนแก่น ฝ่ายการศึกษานอกระบบ ศษ.17,
14 19 เม.ย. 2559-19 เม.ย. 2559 08.30 น.-11.30 น. ขอนแก่น ฝ่ายการศึกษานอกระบบ ศษ.17,
15 26 เม.ย. 2559-26 เม.ย. 2559 08.30 น.-11.30 น. ขอนแก่น ฝ่ายการศึกษานอกระบบ ศษ.17,
16 3 พ.ค. 2559-3 พ.ค. 2559 08.30 น.-11.30 น. ขอนแก่น ฝ่ายการศึกษานอกระบบ ศษ.17,
17 18 มี.ค. 2559-18 มี.ค. 2559 07.00 น.-18.00 น. กาฬสินธุ์ ร.ร.ท.บ้านสามเหลี่ยม ศษ.11,
18 3 เม.ย. 2559-3 เม.ย. 2559 07.00 น.-18.00 น. กาฬสินธุ์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ข. ศษ.2, ศษ.17,
19 18 มี.ค. 2559-18 มี.ค. 2559 06.00 น.-19.00 น. หนองคาย วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น ศษ.16,
20 2 เม.ย. 2559-2 เม.ย. 2559 07.00 น.-19.00 น. ชัยภูมิ ร.ร.ท.สวนสนุก ศษ.16,
21 27 มี.ค. 2559-27 มี.ค. 2559 07.00 น.-19.00 น. ชัยภูมิ ร.ร.ท.สวนสนุก ศษ.2,
22 30 มี.ค. 2559-30 มี.ค. 2559 15.00 น.-23.00 น. อุดรธานี หน่วยศึกษานิเทศก์ ศษ.11,
23 27 มี.ค. 2559-28 มี.ค. 2559 08.30 น.-19.00 น. นครราชสีมา สำนักการศึกษา ศษ.16,
24 7 เม.ย. 2559-7 เม.ย. 2559 07.00 น.-18.00 น. อุดรธานี สำนักสวัสดิการสังคม ศษ.17, ศษ.16,
25 20 มี.ค. 2559-20 มี.ค. 2559 08.30 น.-16.00 น. ขอนแก่น ชุมชนแก่นนคร ศษ.1,
26 25 มี.ค. 2559-26 มี.ค. 2559 07.00 น.-19.00 น. กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ศษ.13,
27 17 เม.ย. 2559-18 มี.ค. 2559 07.00 น.-21.00 น. กรุงเทพมหานคร อสม.เทศบาลนครขอนแก่น ศษ.17,
28 16 มี.ค. 2559-17 มี.ค. 2559 07.00 น.-18.00 น. บึงกาฬ ศาลจังหวัดขอนแก่น ศษ.1,
29 27 ก.พ. 2559-27 ก.พ. 2559 06.00 น.-18.00 น. หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ศษ.10, ศษ.11, ศษ.13, ศษ.17, ศษ.16,
30 5 ก.พ. 2559-7 ก.พ. 2559 13.00 น.-16.00 น. ชัยภูมิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ศษ.16,
31 8 มี.ค. 2559-11 มี.ค. 2559 07.00 น.-19.30 น. จันทบุรี ร.ร.ท.สวนสนุก ศษ.10, ศษ.17, ศษ.16,
32 3 ก.พ. 2559-5 ก.พ. 2559 07.00 น.-18.00 น. หนองคาย ร.ร.วัดกลาง ศษ.17, ศษ.7,
33 24 เม.ย. 2559-25 เม.ย. 2559 08.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น สมาคมแต้จิ๋ว ภาคฯ ศษ.17,
34 22 เม.ย. 2559-24 เม.ย. 2559 11.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศษ.13,
35 28 เม.ย. 2559-30 เม.ย. 2559 07.00 น.-20.00 น. อุตรดิตถ์ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ศษ.1,
36 28 เม.ย. 2559-30 เม.ย. 2559 14.00 น.-19.00 น. กรุงเทพมหานคร สมาคมดนตรีจีนขอนแก่น ศษ.13,
37 9 พ.ค. 2559-11 เม.ย. 2559 07.00 น.-19.00 น. เพชรบุรี ร.ร.ท.หนองใหญ่ ศษ.13, ศษ.16,
38 4 เม.ย. 2559-6 เม.ย. 2559 07.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น ม.ศรีปทุม ศษ.1, ศษ.2, ศษ.13, ศษ.16,
39 13 เม.ย. 2559-13 เม.ย. 2559 05.30 น.-19.00 น. ขอนแก่น สำนักการศึกษา ศษ.1, ศษ.2, ศษ.10, ศษ.11, ศษ.13, ศษ.17, ศษ.16,
40 22 พ.ค. 2559-22 พ.ค. 2559 07.00 น.-17.00 น. ขอนแก่น ฝ่ายกิจกรรมด็กและเยาวขน ศษ.11,
41 11 พ.ค. 2559-14 พ.ค. 2559 07.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น ร.ร.ท.บ้านโนนชัย ศษ.17,
42 11 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 07.00 น.-24.00 น. พิษณุโลก สำนักการศึกษา ศษ.13, ศษ.16,
43 16 พ.ค. 2559-17 พ.ค. 2559 09.00 น.-12.00 น. ขอนแก่น กองวิชาการ ศษ.10, ศษ.13, ศษ.17,
44 19 พ.ค. 2559-19 พ.ค. 2559 09.00 น.-12.00 น. ขอนแก่น กองวิชาการ ศษ.13, ศษ.17,
45 1 มิ.ย. 2559-1 มิ.ย. 2559 07.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ศษ.13,
46 4 มิ.ย. 2559-4 มิ.ย. 2559 07.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ศษ.13,
47 6 มิ.ย. 2559-6 มิ.ย. 2559 07.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ศษ.13,
48 9 มิ.ย. 2559-9 มิ.ย. 2559 07.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ศษ.13,
49 8 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 07.00 น.-19.00 น. อุบลราชธานี ร.ร.ท.วัดกลาง ศษ.1, ศษ.17,
50 8 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 07.00 น.-19.00 น. อุบลราชธานี ร.ร.ท.หนองใหญ่ ศษ.11,
51 9 ก.ค. 2559-9 ก.ค. 2559 13.00 น.-21.00 น. ขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มข. ศษ.10,
52 6 ก.ค. 2559-6 ก.ค. 2559 08.30 น.-16.00 น. ขอนแก่น สำนักการช่าง ศษ.1, ศษ.17,
53 16 ก.ค. 2559-17 ก.ค. 2559 08.30 น.-16.00 น. ขอนแก่น ศิษย์เก่าแก่นนครวิทยาลัย รุ่นที่3 ศษ.11,
54 30 มิ.ย. 2559-30 มิ.ย. 2559 08.30 น.-16.00 น. ขอนแก่น สำนักการช่าง งานสวน ศษ.13, ศษ.16,
55 26 มิ.ย. 2559-26 มิ.ย. 2559 08.30 น.-16.00 น. ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ศษ.1,
56 17 มิ.ย. 2559-19 มิ.ย. 2559 07.00 น.-16.00 น. ขอนแก่น ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ศษ.10,
57 2 ก.ค. 2559-1 ส.ค. 2559 07.00 น.-19.30 น. นครราชสีมา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศษ.17,
58 12 ส.ค. 2559-14 ส.ค. 2559 06.00 น.-24.00 น. ปทุมธานี ร.ร.กัลยาณวัตร ศษ.2,
59 14 ส.ค. 2559-14 ส.ค. 2559 05.00 น.-24.00 น. ปทุมธานี ร.ร.กัลยาณวัตร ศษ.16,
60 14 ส.ค. 2559-14 ส.ค. 2559 05.00 น.-21.00 น. ยโสธร วัดป่าเทพนิมิตร ศษ.17,
61 13 ก.ค. 2559-14 ก.ค. 2559 07.00 น.-19.00 น. หนองคาย ป้องกันฯ ศษ.13, ศษ.16,
62 29 ก.ค. 2559-1 ส.ค. 2559 07.00 น.-19.00 น. นครราชสีมา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศษ.17, ศษ.16,
63 12 ส.ค. 2559-12 ส.ค. 2559 05.30 น.-10.00 น. จันทบุรี สำนักการศึกษา ศษ.1, ศษ.13, ศษ.16, ศษ.3, ศษ.12,
64 20 ส.ค. 2559-21 ส.ค. 2559 07.00 น.-18.00 น. สกลนคร ร.ร.ท.บ้านหนองใหญ่ ศษ.13,
65 2 ส.ค. 2559-2 ส.ค. 2559 11.00 น.-15.00 น. ขอนแก่น ม.ขอนแก่น ศษ.10, ศษ.11, ศษ.3, ศษ.5,
66 14 ส.ค. 2559-14 ส.ค. 2559 05.00 น.-18.00 น. ยโสธร ร.ร.ท.หนองใหญ่ ศษ.11,
67 13 ส.ค. 2559-14 ส.ค. 2559 05.00 น.-24.00 น. นครราชสีมา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น ศษ.13,
68 27 ส.ค. 2559-27 ส.ค. 2559 05.00 น.-18.00 น. กาฬสินธุ์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ศษ.16,
69 27 ส.ค. 2559-27 ส.ค. 2559 07.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ม.ขอนแก่น ศษ.1, ศษ.2,
70 2 ก.ย. 2559-3 ก.ย. 2559 05.00 น.-18.00 น. หนองคาย ศาลจังหวัดขอนแก่น ศษ.16,
71 3 ก.ย. 2559-3 ก.ย. 2559 05.00 น.-18.00 น. นครพนม ร.ร.ท.คุ้มหนองคู ศษ.13,
72 24 ส.ค. 2559-25 ส.ค. 2559 13.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ศษ.10,
73 2 ก.ย. 2559-2 ก.ย. 2559 08.00 น.-10.00 น. ขอนแก่น สำนักการศึกษา ศษ.1, ศษ.2, ศษ.10, ศษ.11, ศษ.13, ศษ.3, ศษ.4, ศษ.5, ศษ.7, ศษ.8, ศษ.9, ศษ.12, ศษ.14, ศษ.15,
74 2 ก.ย. 2559-4 ก.ย. 2559 06.00 น.-24.00 น. ปทุมธานี ร.ร.กัลยาณวัตร ศษ.17,
75 6 ก.ย. 2559-6 ก.ย. 2559 05.00 น.-21.00 น. ร้อยเอ็ด ร.ร.ท.โนนทัน ศษ.13, ศษ.16,
76 3 ก.ย. 2559-4 ก.ย. 2559 07.00 น.-18.00 น. หนองคาย ร.ร.ท.บ้านสามเหลี่ยม ศษ.2,
77 31 ส.ค. 2559-1 ก.ย. 2559 08.00 น.-18.00 น. นครราชสีมา สำนักสวัสดิการสังคม ศษ.10,
78 20 พ.ย. 2559-20 พ.ย. 2559 08.30 น.-21.00 น. ขอนแก่น ชมรมกว๋องสิว ขอนแก่น ศษ.1, ศษ.13, ศษ.17, ศษ.16,
79 20 ต.ค. 2559-31 ต.ค. 2559 07.00 น.-18.00 น. เลย สำนักการศึกษา ศษ.1, ศษ.2, ศษ.10, ศษ.11, ศษ.13, ศษ.17, ศษ.16, ศษ.3, ศษ.4, ศษ.5, ศษ.7, ศษ.8, ศษ.9, ศษ.12, ศษ.14, ศษ.15,
80 24 ก.ย. 2559-24 ก.ย. 2559 09.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น พิพิทภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น ศษ.1,
81 24 ก.ย. 2559-24 ก.ย. 2559 08.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ศษ.2, ศษ.11,
82 29 ต.ค. 2559-30 ต.ค. 2559 19.00 น.-21.00 น. กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น ศษ.1, ศษ.10, ศษ.11, ศษ.13, ศษ.17, ศษ.16,
83 6 ต.ค. 2559-12 ต.ค. 2559 07.00 น.-13.33 น. ขอนแก่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ศษ.16,
84 7 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 12.00 น.-18.00 น. สุพรรณบุรี ชมรมฟุตบอลอาวุโส จ.ขอนแก่น ศษ.10,
85 24 พ.ย. 2559-5 ธ.ค. 2559 07.00 น.-18.00 น. เลย สำนักการศึกษา ศษ.1, ศษ.2, ศษ.10, ศษ.11, ศษ.13, ศษ.17, ศษ.16, ศษ.3, ศษ.8, ศษ.9, ศษ.12, ศษ.14, ศษ.15,
86 9 ธ.ค. 2559-20 ธ.ค. 2559 07.00 น.-18.00 น. ร้อยเอ็ด สำนักการศึกษา ศษ.1, ศษ.2, ศษ.10, ศษ.11, ศษ.13, ศษ.17, ศษ.16, ศษ.3, ศษ.8, ศษ.9, ศษ.12, ศษ.14, ศษ.15,
87 17 พ.ย. 2559-18 พ.ย. 2559 19.00 น.-24.00 น. กรุงเทพมหานคร สำนักสวัสดิการสังคม ศษ.1, ศษ.2, ศษ.13, ศษ.17, ศษ.16,
88 8 พ.ย. 2559-11 พ.ย. 2559 07.00 น.-18.00 น. บุรีรัมย์ ร.ร.ท.บ้านหนองแวง ศษ.10,
89 9 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 06.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ศษ.13, ศษ.17, ศษ.16,
90 3 ต.ค. 2559-3 ต.ค. 2559 08.00 น.-18.00 น. กาฬสินธุ์ สำนักการศึกษา ศษ.16,
91 15 ต.ค. 2559-16 ต.ค. 2559 07.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ศษ.16,
92 14 ต.ค. 2559-14 ต.ค. 2559 06.00 น.-20.00 น. สกลนคร ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขก. ศษ.13,
93 3 ก.พ. 2560-5 ก.พ. 2560 06.00 น.-21.00 น. ชลบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ศษ.13,
94 20 พ.ย. 2559-20 พ.ย. 2559 07.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น ชุมชนโนนชัย 1 ศษ.2,
95 20 ธ.ค. 2559-20 ธ.ค. 2559 09.00 น.-20.00 น. ชัยภูมิ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขก. ศษ.1, ศษ.17,
96 29 ธ.ค. 2559-29 ธ.ค. 2559 11.00 น.-20.00 น. ชัยภูมิ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขก. ศษ.1, ศษ.17,
97 11 ม.ค. 2560-13 ม.ค. 2560 09.00 น.-18.00 น. เลย กองวิชาการ ศษ.17,
98 13 ม.ค. 2560-14 ม.ค. 2560 06.00 น.-18.00 น. กรุงเทพมหานคร ทต.ท่าพระ ศษ.16,
99 2 ก.พ. 2560-3 ก.พ. 2560 07.00 น.-18.00 น. กรุงเทพมหานคร ทหารอากาศ ศษ.1, ศษ.17, ศษ.16,
100 23 ม.ค. 2560-28 ธ.ค. 2559 08.00 น.-18.00 น. ขอนแก่น ชุมชนหนองวัด 1 ศษ.1,
101 18 ก.พ. 2560-19 ก.พ. 2560 08.00 น.-20.00 น. เลย ศาลจังหวัดขอนแก่น ศษ.1, ศษ.2,
102 18 ก.พ. 2560-18 ก.พ. 2560 06.00 น.-18.00 น. เลย วัดศรีนวล ศษ.10,
103 6 ม.ค. 2560-8 ม.ค. 2560 08.30 น.-18.00 น. อุดรธานี กองวิชาการ ศษ.13,
104 18 ก.พ. 2560-18 ก.พ. 2560 07.00 น.-18.00 น. หนองคาย หอการค้า ศษ.11,
105 19 มิ.ย. 2560-20 ก.พ. 2560 16.00 น.-17.00 น. กรุงเทพมหานคร สำนักสวัสดิการ ศษ.17, ศษ.16,
106 21 มิ.ย. 2560-22 มิ.ย. 2560 07.00 น.-19.00 น. บุรีรัมย์ การเคหะ ศษ.11,

ทั้งหมด 106 รายการ : 4 หน้า :