หน้าหลัก

             การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือ KM คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดปัญญา และเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ขององค์กร

             เป้าหมายของการบรรลุเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่
                        1. พัฒนางาน
                        2. พัฒนาคน
                        3. พัฒนาองค์กร

             การดำเนินการจัดการความรู้
                        1. กำหนดเป้าหมาย (Desired State) ให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ หรือจากปัญหาขององค์กร
                        2. วางแผนการจัดกิจกรรม โดยใช้วงจรการจัดการความรู้ (Change Management Process)
                        3. จัดทำกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

             การจัดทำความรู้ (KM Process)
                        1. บ่งชี้ความรู้
                        2. การสร้างและแสวงหาความรู้
                        3. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
                        4. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
                        5. การเข้าถึงความรู้
                        6. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
                        7. การเรียนรู้

             ผลของการจัดการความรู้
                        1. ผลสัมฤทธิ์ของงานดีขึ้น หรือได้นวัตกรรมใหม่
                        2. บุคลากรเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ เกิดชุมชนการเรียนรู้
                        3. ความรู้ของบุคคลและองค์กร มีการจัดระบบและสั่งสมไว้พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
                        4. องค์กร มีสภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้