• s20.jpg
 • s21.jpg
 • s25.jpg
 • s26.jpg

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับพนักงานเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่น

พนักงานเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่นทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในคำนิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้

 • การยึดมั่นใรระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 • การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

 • การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ

 • การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 • การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

 • การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ

 • การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

 • การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

 • การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนใหม่น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

Ulti Clocks content

บุคลากรกองวิชาการ

::ขณะนี้อยู่ที่ : หน้าแรก มาตรฐานจริยธรรม