• s20.jpg
  • s21.jpg
  • s25.jpg
  • s26.jpg

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) งานการวางระบบและดูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครขอนแก่น

(2) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของเทศบาลนครขอนแก่น

(3) งานดูแลระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ตของเทศบาลนครขอนแก่น

(4) งานพัฒนาเว็บไซต์ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น

(5) ให้คำปรึกษาด้านความรู้คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในองค์กร

(6) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Ulti Clocks content

บุคลากรกองวิชาการ

::ขณะนี้อยู่ที่ : หน้าแรก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ