• s20.jpg
  • s21.jpg
  • s25.jpg
  • s26.jpg

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(1) งานรวบรวม วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล เพื่อประกอบในการกำหนดนโยบาย

(2) งานการประสานแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ ประมวลผล จัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาเทศบาลและแผนยุทธศาสตร์เทศบาล

(3) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อจัดทำประชาคม

(4) งานการประสาน รวบรวม วิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

(5) งานการประสาน รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อร่วมประกวดของเทศบาล

(6) งานจัดเตรียมเอกสารข้อมูลและสื่อนำเสนอ เพื่อเผยแพร่ผลงานเทศบาลนครขอนแก่น

(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานวิจัยและประเมินผล

(1) งานวิเคราะห์รวบรวม วิจัยข้อมูล เพื่อประกอบการพัฒนางานในภารกิจของเทศบาล

(2) งานให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์รวบรวม ประมวลผล ประเมินผล ติดตามและประสานข้อมูลเครื่องมือชี้วัดผลงานปัจจัยแห่งความสำเร็จ (KPI) ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน ผลการดำเนินงานประจำปี รวมถึงผลงานวิจัยตามภารกิจของเทศบาล

(3) งานการประสาน รวบรวม วิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

(4) งานการประสานว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆของเทศบาลนครขอนแก่น

(5) งานการประสาน รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อร่วมประกวดของเทศบาล

(6) งานจัดเตรียมเอกสารข้อมูลและสื่อนำเสนอ เพื่อเผยแพร่ผลงานเทศบาลนครขอนแก่น

(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

Ulti Clocks content

บุคลากรกองวิชาการ

::ขณะนี้อยู่ที่ : หน้าแรก ฝ่ายแผนงานและประเมินผล