• s20.jpg
  • s21.jpg
  • s25.jpg
  • s26.jpg

ฝ่ายงบประมาณ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

  • งานจัดทำงบประมาณ

(1) จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(2) ให้คำแนะนำในเรื่องระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) งานประสานข้อมูล รวบรวมตรวจสอบ

(4) การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ

(5) งานต่างๆ ตามระเบียบฯงานการขออนุมัติและการรายงานต่างๆ

(6) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Ulti Clocks content

บุคลากรกองวิชาการ