• s20.jpg
  • s21.jpg
  • s25.jpg
  • s26.jpg

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นางวรพรรณ  ธุลีจันทร์

  • จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและวิจัยเพื่อการพัฒนา
  • จัดทำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล
  • เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
  • การดำเนินงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
  • การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
Ulti Clocks content

บุคลากรกองวิชาการ