• s20.jpg
  • s21.jpg
  • s25.jpg
  • s26.jpg

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

  • งานประชาสัมพันธ์

(1) งานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์

(2) งานรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน สื่อมวลชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ นำมาประมวล สรุป เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาล

(3) วางแผนประชาสัมพันธ์ ร่างออกแบบ ควบคุมดูแลการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลทุกประเภท เพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน

(4) งานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์

(5) งานด้านการบันทึกภาพกิจกรรม

(6) งานด้านการควบคุมดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าโฆษณาและเผยแพร่ของเทศบาล

(7) งานพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม

(8) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Ulti Clocks content

บุคลากรกองวิชาการ

::ขณะนี้อยู่ที่ : หน้าแรก ฝ่ายประชาสัมพันธ์