• s20.jpg
  • s21.jpg
  • s25.jpg
  • s26.jpg

ฝ่ายนิติการ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

1. งานธุรการ

(1) งานธุรการและงานสารบรรณของฝ่ายนิติการ

(2) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(3) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของฝ่ายนิติการ

(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รีบมอบหมาย

2. งานดำเนินคดีฟ้องร้อง

(1) ปฏิบัติงานในการดำเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับศาลปกครอง

(2) ปฏิบัติงานในการดำเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับคดีอาญา

(3) ปฏิบัติงานในการดำเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง

(4) อุทธรณ์,ฎีกา

(5) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะวางแผนที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแก่เทศบาลนครขอนแก่น

(6) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะโครงการที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแก่เทศบาลนครขอนแก่น

(7) ประสานงานด้านกฎหมายกับสำนักงานอัยการ ศาล ที่ดินจังหวัด สถานีตำรวจขอนแก่นและจังหวัด

(8) ปฏิบัติงานในการบังคับคดียึด-อายัดตามวิธีพิจารณาความคดีและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(9)  ปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานสอบสวนและวินัย

(1) งานร่างและพิจารณาตรวจร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

(2) งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

(3) งานตีความ วินิจฉัย ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(4) งานร่าง ตรวจร่างนิติกรรม สัญญาต่างๆ

(5) งานรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องทุกข์

(6) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง

(7) งานพิจารณาตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้งตามกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

(8) งานสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(9) งานเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย หรือให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน

(10) งานสอบสวนและเปรียบเทียบปรับการละเมิด เทศบัญญัติและกฎหมายอื่นๆ

(11) งานการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฟ้องศาล

(12) งานสอบสวนข้อเท็จจริงของทุกสำนัก/กอง

(13) งานสอบสวนวินัยของทุกสำนัก/กอง

(14) สอบสวน ตรวจพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล หรือการร้องทุกข์และการอุทธรณ์

(15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณ

(1) งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

(2) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานนิติกรรมสัญญา

(1) งานนิติกรรมสัญญาของเทศบาล

(2) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

(1) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

(2) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Ulti Clocks content

บุคลากรกองวิชาการ