• s20.jpg
  • s21.jpg
  • s25.jpg
  • s26.jpg

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นางวรพรรณ  ธุลีจันทร์

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"
Ulti Clocks content

บุคลากรกองวิชาการ