ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
ได้จัดทำ เว็บไซต์กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น ขึ้นใหม่

จากเดิมเป็น

http://www.kkmuni.city/web_kkplan/

ขออภัยในความไม่สะดวก

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครขอนแก่น