ว่าที่ ร.ต หญิง วิลัมภรณ์ สันเสนาะ
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4102-005
     ตำแหน่งทางการบริหาร ปฏิบัติงานทะเบียน
     ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานทะเบียน
     ระดับ ปฏิบัติงาน
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมการเลือกตั้งและศูนย์บริการร่วม