นางวิมลรัตน์ นามตะ
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3103-016
     ตำแหน่งทางการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
     ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น