นายณัฐวุฒิ แก่นเชียงสา
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-011
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานการท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์