ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์กรินทร์ ธนะสีลังกูร
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-016
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักจัดการงานทั่วไป
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมกิจการสภา