นางวชิราพร สุรศักดิ์นิธิกุล
     เลขที่ตำแหน่ง 07-ภ-365
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นิติกร
     ระดับ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานดำเนินการคดีฟ้องร้อง