นางสุรภา นะรินยา
     เลขที่ตำแหน่ง 07-ภ-379
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     ระดับ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และการลงทุน