นายสุพรรณ กาสีชา
     เลขที่ตำแหน่ง 07-ภ-06
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
     ฝ่าย/งาน -งานการศึกษานอกระบบ