นางกานต์พิชชา มะนิยม
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3801-001
     ตำแหน่งทางการบริหาร พัฒนาชุมชน
     ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม