นายอนุสรณ์ สารสม
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-012
     ตำแหน่งทางการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ระดับ ชำนาญงาน
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน