นายโยธิน อุทัยแสน
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4805-004
     ตำแหน่งทางการบริหาร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ระดับ ปฏิบัติงาน
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานกู้ภัยและบรรเทาภัย