นายไพบูลย์ พิลาโท
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-035
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักจัดการงานเทศกิจ
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง