นายยศศักดิ์ สกุลพานิช
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4101-002
     ตำแหน่งทางการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
     ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ
     ระดับ ปฏิบัติงาน
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสารบรรณ