นายสมหมาย ธะกอง
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-054
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานกู้ภัยและบรรเทาภัย