นางชนัดดา ปัตตาลาโพธิ์
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3104-003
     ตำแหน่งทางการบริหาร จัดการงานทะเบียนและบัตร
     ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานทะเบียนราษฎร 1