นายสาคร สีบัวจักร
     เลขที่ตำแหน่ง 121-207-30
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานดับเพลิง
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์