นายสาคร สีบัวจักร
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-058
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์