น.ส.บุษราพร ราชแผน
     เลขที่ตำแหน่ง 118-201-38
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานรับฟังความคิดเห็น