นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์
     เลขที่ตำแหน่ง 117-201-37
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานกระจายอำนาจ