น.ส.ณิชาภา ก่องนอก
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-086
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานแผนระบบการขนส่ง