น.ส.อมรลักษณ์ กายขุนทด
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-085
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานแผนระบบการขนส่ง