นายสุชาติ พลค้อ
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ท-009
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ